مریم یزدانی سوادکوه زیراب

۱۱ محصول

همه محصولات

post image

ترشی آلوچه

انواع حلواوترشیجات وسبزیجات سوادکوه زیراب عضوصندوق قرض الحسنه پایگاه ساره ترشیجات و مرباجات و شوریجات

۳۲,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۲-۲۰
post image

ترشی ازگیل

انواع حلواوترشیجات وسبزیجات سوادکوه زیراب عضوصندوق قرض الحسنه پایگاه ساره ترشیجات و مرباجات و شوریجات

۵۲,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۲-۲۰
post image

سبزی خورشتی

انواع حلواوترشیجات وسبزیجات سوادکوه زیراب عضوصندوق قرض الحسنه پایگاه ساره سبزیجات فریز شده

۳۲,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۲-۲۰
post image

سبزی شکم پر ماهی خشک و فریزشده

انواع حلواوترشیجات وسبزیجات سوادکوه زیراب عضوصندوق قرض الحسنه ساره سوادکوه زیراب سبزیجات فریز شده

۵۲,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۲-۲۰
post image

سبزی کوکو محلی خشک و فریزشده

انواع حلواوترشیجات وسبزیجات سوادکوه زیراب عضوصندوق قرض الحسنه ساره سوادکوه زیراب سبزیجات فریز شده

۳۲,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۲-۲۰
post image

سبزی پلوئی خشک و فریز شده

انواع حلواوترشیجات وسبزیجات سوادکوه زیراب عضوصندوق قرض الحسنه ساره سوادکوه زیراب سبزیجات فریز شده

۳۲,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۲-۲۰
post image

سبزی شکم پر-----مرغ---- اردک ---وغاز

انواع حلواوترشیجات وسبزیجات سوادکوه زیراب عضوصندوق قرض الحسنه ساره سبزیجات فریز شده

۷۲,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۲-۲۰
post image

حلوا دو رنگ

انواع حلواوترشیجات وسبزیجات سوادکوه زیراب عضوصندوق قرض الحسنه پایگاه ساره شیرینی سنتی

۵۲,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۲-۲۰
post image

حلوا زعفرانی

انواع حلواوترشیجات وسبزیجات سوادکوه زیراب عضوصندوق قرض الحسنه ساره شیرینی سنتی

۵۲,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۲-۲۰
post image

حلوا سفید

انواع حلواوترشیجات وسبزیجات سوادکوه زیراب عضوصندوق قرض الحسنه ساره شیرینی سنتی

۵۲,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۲-۲۰
post image

بهادانه (دختردانه)

انواع حلواوترشیجات وسبزیجات سوادکوه زیراب عضوصندوق قرض الحسنه ساره سوادکوه زیراب شیرینی سنتی

۵۲,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۲-۲۰