مهدی همایون بخت

۳۲ محصول

همه محصولات

post image

شیرینی باقلوایی

شیرینی سنتی

۲۰,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی کوکی

شیرینی سنتی

۳۵,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی نان کوهی

شیرینی سنتی

۱۶,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی رز نارگیلی

شیرینی سنتی

۴۰,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی کیک یزدی

شیرینی سنتی

۱۸,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی نان شیرمال

شیرینی سنتی

۴,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی رولت مربایی

شیرینی سنتی

۳۰,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی برنجی

شیرینی سنتی

۲۸,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی نارگیلی

شیرینی سنتی

۳۵,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی ماشینی

شیرینی سنتی

۲۸,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی گردویی

شیرینی سنتی

۴۰,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی رولت نارگیلی

شیرینی سنتی

۳۵,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی مخصوص

شیرینی سنتی

۳۰,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی تارت

شیرینی سنتی

۳۲,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی دانمارکی

شیرینی سنتی

۲۵,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی زبان

شیرینی سنتی

۲۵,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

کیک صبحانه

شیرینی سنتی

۲۸,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی ناپلونی

شیرینی سنتی

۳۰,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی خامه ای

شیرینی سنتی

۳۰,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی بیسکویتی

شیرینی سنتی

۲۲,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی پای نارگیل

شیرینی سنتی

۳۲,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی برنجی نارگیل

شیرینی سنتی

۳۵,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی پای سیب

شیرینی سنتی

۲۵,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی مافین

شیرینی سنتی

۳۲,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی آلمانی

شیرینی سنتی

۲۸,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی نخودی

شیرینی سنتی

۳۰,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

کیک تولد

شیرینی سنتی

۴۰,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی کشمشی

شیرینی سنتی

۲۵,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی آب دندان

شیرینی سنتی

۲۵,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی نارگیلی

شیرینی سنتی

۳۸,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی بهشتی

شیرینی سنتی

۲۵,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
post image

شیرینی پای آناناس

شیرینی سنتی

۴۰,۰۰۰ تومان

محمودآباد
۱۳۹۹-۰۴-۱۶