محصولات کشاورزی / برنج
دی 29، 1398
برنج طارم هاشمی اعلی (بسته بندی 10 کیلویی)

تولید شده در مزارع روستای سید محله شهرستان ساری